ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทย
ผู้แต่ง:

สุธาสินี ทองลิ่ม

สำนักพิมพ์:

เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุข

วันที่พิมพ์:

ตุลาคม 2556

Summary:

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาหลากหลายมิติที่สำคัญ ซึ่งได้อธิบายถึงความเป็นมาของปัญหาและสร้างความเข้าใจด้านกลไกต่างๆที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมไทย นำเสนอ ข้อมูลภาพรวมแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาความยากจนของเกษตรกร ระบบการผลิตต่างๆในภาคเกษตรกรรมไทย ข้อดีและข้อจำกัด รวมถึงข้อมูลปัญหาสำคัญในระบบเกษตรกรรมไทย การจัดระดับความสัมพันธ์ของปัญหา ข้อเสนอเพื่อเป็นทางออกของระบบเกษตรกรรมไทย

รหัสหนังสือ:

978-161216-5-7

ปี:

2556

จำนวนหน้า:

354