ชุดความรู้เชิงนโยบายจากประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน
ผู้แต่ง : นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย, วลัยพร อดออมพานิช, ตรียดา ตรีมรราคา, สุนีย์ ทองชัย
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 2552
Summary :
เป็นรายงานวิจัยของ “โครงการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ” โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ  จากนั้นก็เป็นบทเรียน/ประสบการณ์ของกลุ่มองค์กรชุมชน (ในลักษณะของกรณีศึกษาจาก 4 ภาคๆ ละ 1 องค์กร คือ ชุมชนแม่ทา จ.เชียงใหม่, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต ภาคกลาง, กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ ภาคอีสาน, และเครือข่ายเกษตรกรรมยังยืน จ.สงลา ภาคใต้)
โดยในแต่ละกรณีศึกษา ได้ทำการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมาของกลุ่ม ผลการดำเนินงาน ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ (ภายในและภายนอก) ของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม และข้อเสนอของกลุ่ม/ชุมชนต่อนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ในส่วน 2 บทสุดท้ายของรายงาน เป็นบทสังเคราะห์ประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชุมชน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รหัสหนังสือ : B0529
จำนวนหน้า : 157
หมวด : เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์