จินตนาการอาหารและชุมชน: เรื่องราวความมั่นคงทางด้านอาหารจากชุมชน
ผู้แต่ง:

เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน

สำนักพิมพ์:

มูลนิธิชีววิถี

วันที่พิมพ์:

2555

Summary:

เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 ที่ต้องการเห็นการพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงอาหารที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งทำให้มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มทำการศึกษาและสังเคราะห์ตัวชี้วัดความมั่นคงอาหาร ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ 2553 – กรกฏาคม 2554 โดยทำการศึกษาในทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งได้จัดพิมพ์เป็นหนังสืออีก 2 เล่ม คือ “ความมั่นคงทางอาหาร: แนวคิดและตัวชี้วัด” และ “ตัวชี้วัดความมั่นคงทางด้านอาหารระดับชุมชน

ในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพสะท้อนมุมมองด้านความมั่นคงทางอาหารของ 6 ภูมินิเวศ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ฝั่งอ่างไทย และฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อวิเคราะห์การปรับตัวของครัวเรือนและชุมชนในการสร้างความยืดหยุ่นที่รองรับแรงกระแทกจากภายนอก และการพัฒนาภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

รหัสหนังสือ:

978-974-365-241-7

จำนวนหน้า:

216

หมวด:

ความมั่นคงด้านอาหาร