8 พ.ย. 2561

พื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืน แม่ทา / Mae Tha Sustianble Living Space

ความท้าทาย คือ ที่ดินการเกษตรในชุมชนแม่ทา กำลังเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การถือครอง เนื่องจากปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ทำให้ต้องขายที่ดิน แก้ปัญหาด้วยการใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่เป็น • ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบมีชีวิต
8 ก.ค. 2559

โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ (เกษตรอินทรีย์) ไทย-ลาว

เพื่อสนับสนุนให้มีการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและลาวเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต) เพื่อสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในอนาคต
8 ธ.ค. 2558

โครงการพัฒนาธุรกิจการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความสำคัญกับบทบาทหญิงชาย ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว

คาดหวังที่จะช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าและการเข้าถึงตลาดสำหรับผลผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยเกษตกรรายย่อยในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
8 ก.ย. 2558

โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูล สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างมีกลยุทธ์ โดยศึกษาภาพรวม ทั้งช่องทางการตลาด การสื่อสาร ศึกษาวิเคราะห์ขนาดของตลาด สถิติการซื้อขายในประเทศ และการส่งออก