28 ก.ย. 2566

โครงการเยาวชนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน (Young People for Sustainable Economy)

เยาวชนจาก 4 ประเทศ ร่วมมือกันเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแฟร์เทรด รวมถึงการสื่อสารให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ (อิตาลี ไทย เคนยา
8 ก.ค. 2559

โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ (เกษตรอินทรีย์) ไทย-ลาว

เพื่อสนับสนุนให้มีการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและลาวเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต) เพื่อสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในอนาคต
8 ธ.ค. 2558

โครงการพัฒนาธุรกิจการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความสำคัญกับบทบาทหญิงชาย ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว

คาดหวังที่จะช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าและการเข้าถึงตลาดสำหรับผลผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยเกษตกรรายย่อยในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง