คู่มือการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
สำนักพิมพ์ : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
วันที่พิมพ์ : มิถุนายน 2552
Summary :
บทแรกอธิบายหลักวิชาการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช (เช่น การแบ่งชนิด โครีงสร้างของต้นอ่อน ลักษณะการงอก และขบวนการงอก)  ในบทที่ 2 อธิบายหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ทั้งเพื่อส่งหรือเก็บรักษาตัวอย่างพันธุ์  บทที่ 3 อธิบายการสุ่มตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ส่วนบทที่ 4 อธิบายวิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์  บทที่ 5 อธิบายวิธีการตรวจสอบความงอกโดยการเพาะเมล็ดแบบต่างๆ การประเมิน และการคำนวณอัตราความงอก  บทที่ 6 เป็นเรื่องวิธีการประเมินต้นอ่อนและสาเหตุของความผิดปกติแบบต่างๆ  บทที่ 7 อธิบายวิธีการตรวจสอบควมชื้นแบบต่างๆ  ส่วนบทที่ 8 อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ทางชีวเคมี
รหัสหนังสือ : 978-974-436-735-8
จำนวนหน้า : 117
หมวด : เมล็ดพันธุ์