กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร
ผู้แต่ง : คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :

ด้วยความร่วมมือของสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ บริติช เคานซิล ประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CSRI) และสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทําให้เกิด “โครงการ SE 50 กิจการเพื่อสังคมน้ําดี 50 องค์กร” (Thailand Social Enterprise 50) เพื่อค้นหา “ต้นแบบ” กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย สำหรับเป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม  กิจการเพื่อสังคม คือ “กิจการที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก กิจการเพื่อสังคมจะต้องมีรายได้หลักจากการขายสินค้าและ/หรือ บริการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย” โดยเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการเพื่อสังคม “ต้นแบบ” 50 กิจการนี้ประกอบด้วยกิจการที่ทำประโยชน์ต่อ
(1) สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Benefit)
(2) ความกว้างขนาดของประโยชน์ (Impact)
(3) ความยั่งยืนของกิจการ (Sustainability) และ
(4) ความเป็นต้นแบบ (Pioneer)

กิจการเพื่อสังคมในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ (ก) กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private), (ข) กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาสังคม (Non-Governmental Organization), (ค) วิสาหกิจชุมชน (Community-Based), และ (ง) ธุรกิจไตรกําไรสุทธิ (Triple-Bottom Line Business)

ดาวน์โหลดหนังสือได้จาก [22.6 MB]

รหัสหนังสือ : 978-616-7008-26-4
จำนวนหน้า : 136
หมวด : แฟร์เทรดไทย