การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เล่มที่ 1 : สภาพภูมิอากาศในอดีต
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่พิมพ์ : 2552
Summary :
หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 4 บท  บทแรกเป็นการอธิบายคำศัพท์และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวม  ในบทที่สองอธิบายถึงแนวทางและวิธีการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีต และการศึกษาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอดีต ที่ได้จากการศึกษาวงปีของต้นไม้และตะกอนดิน ที่มีละอองเกษรของต้นไม้อดีตสะสมไว้อยู่  ส่วนในบทที่สามกล่าวถึงสภาพความแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงของประเทศไทย ทั้งในเรื่องของฝน อุณหภูมิ พายุหมุนเขตร้อน และระดับน้ำทะเล  ส่วนบทสุดท้าย บทที่สี่ จะอธิบายถึงปรากฎการณ์ทางสมุทรศาสตร์ที่สำคัญ ที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะปรากฎการณ์เอลนินโย-ลานินญา อินเดียนโอเชียนไดโพล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
รหัสหนังสือ : 978-616-7070-24-7
จำนวนหน้า : 92
หมวด : โลกร้อน ไทย
Attachment ขนาด
Thai_CC.pdf 136.72 KB