การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เล่มที่ 2 : แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอาการศในอนาคต
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :
หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 4 บท  บทแรกเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พัฒนาการของแบบจำลอง ภาพจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาพจำลองภูมิอากาศในอนาคต และแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกแบบต่างๆ  ในบทที่สองอธิบายถึงภาพฉายอนาคต (scenario) ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย จากแบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS เปรียบเทียบกับการตรวจวัดจริง และความคลาดเคลื่อน รวมทั้งภาพฉายอนาคตของภูมิอากาศในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2633  ส่วนในบทที่สามอธิบายถึงภาพฉายอนาคตของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยเช่นเดียวกันกับบทที่ 2 แต่ใช้ข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค MM5  และบทที่สี่เป็นภาพฉายอนาคตของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยเช่นเดียวกันกับ แต่ใช้ข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค GFDL-R30 แทน
รหัสหนังสือ : 978-616-7070-48-3
จำนวนหน้า : 176
หมวด : โลกร้อน ไทย