การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคม SAEDA ประเทศลาว
ระยะเวลา
เริ่ม:
มีนาคม 59
สิ้นสุด:
มีนาคม 59

SAEDA (Sustainable Agriculture and Environmental Development Association) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศลาว ที่ได้ทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี และสนใจที่จะจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยทำการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ตัวเองทำงานร่วมด้วย รวมทั้งสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง เพื่อพึ่งพาตัวเองด้านการเงินให้มากขึ้น  โครงการที่ปรึกษานี้ทำโดยการจัดประชุมเชิงปฏฺิบัติการ 2 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม วิเคราะห์ทางเลือกของการทำธุรกิจแบบต่างๆ และแนวทางการออกแบบระบบห่วงโซ่อุปทานของสินค้า