การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :
เป็นผลงานวิจัย 2 เรื่อง คือ 1. การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์ (184 หน้า) และ 2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในประเทศไทย (94 หน้า) ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

รายงานวิจัย “การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลจาก (ก) กลุ่มที่ทำการผลิตและธุรกิจผักเกษตรอินทรีย์ (ข) ผู้บริโภค และ (ค) หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชน และพบว่า ปัจจัยความสำเร็จสำหรับผักเกษตรอินทรีย์มี 14 ปัจจัย ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิต ความรู้ในระบบการผลิตและการประกอบธุรกิจ ทัศฯคติและพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด ฯลฯ

รายงานวิจัย “การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มวนเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดสถานภาพและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นเกษตรอินทรีย์ และความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความใกล้เคียงกับหลักกการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทำให้เกษตรกรที่ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้มาก จะมีระดับความเป็นเกษตรอินทรีย์สูงตามไปด้วย รวมทั้งมีระดับความมั่นคงด้านอาหารมากด้วย

 

จำนวนหน้า : 278
หมวด : เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์