การพัฒนาระบบควบคุมภายใน สำหรับโครงการเกษตรอินทรีย์โกโก้ Helvetas Vietnam
ระยะเวลา
เริ่ม:
ธันวาคม 52
สิ้นสุด:
พฤศจิกายน 53

ศึกษาสภานภาพของโครงการโกโก้เกษตรอินทรีย์ในภาคใต้ของประเทศเวียดนาม และจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบควบคุมภายในสำหรับโครงการ