การประชุมวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคม กับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง:

มหกรรมวิชาการ สกว. (21 – 22 มิถุนายน 2555 ปทุมธานี)

สำนักพิมพ์:

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่พิมพ์:

มิถุนายน 2555

Summary:

ประกอบด้วย 18 เรื่อง 4 หมวด ดังนี้

1) แง่มุมด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมรสุม
– ความแปรปรวนภายในฤดูกาลของปริมาณฝนในประเทศไทย: ความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ Madden-Julian Oscillation (MJO)
– การกระจายตามพื้นที่ของปริมาณฝนในประเทศไทยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม: ผลเบื้องต้น

2) แง่มุมด้านเศรษฐกิจ-สังคมเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– เป้าหมาย 2 องศา: ความหมายและนัยยะเกี่ยวเนื่อง
– การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกับการลงทุนการค้าของไทย
– การกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและมาตรการด้านโลกร้อน
– แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย
– การลดก๊าซเรือนกระจกและโอกาสการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
– การศึกษาแนวทางในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย

3) การเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์-สังคม-เศรษฐกิจ: แง่มุมด้านการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– การปรับตัวของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
– ทางเลือก … ทางรอดของเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
– ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ความท้าทายในการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาปัญหาน้ำท่วมและแนวทางการจัดการน้ำท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ระบบเกษตรไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน

4) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนัยะ
– ดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การประยุกต์ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับชุมชนในประเทศไทย
– climate change and its impacts towards water resources in Thailand
– แนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย
– ผลกระทบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และโจทย์วิจัยที่ต้องการเพื่อการจัดการแนวปะการัง

ประเภทหนังสือ:

เอกสารประกอบการประชุม

จำนวนหน้า:

240