การทำนาวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ผู้แต่ง : นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
วันที่พิมพ์ : กันยายน 2552
Summary :
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์คิดค้นและพัฒนา ภูมิปัญญาการเกษตรแบบพื้นบ้านของสังคมไทย รูปแบบหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็น “การทำนาในวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้าน” ผ่านกรณีศึกษาในพื้นที่ของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานและภาคใต้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางการเกษตรแบบที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุก ชนิดและเน้นการพึ่งตนเองทางปัจจัยการผลิตสามารถสร้างความยั่งยืนได้มากกว่า
รหัสหนังสือ : ISBN 978-616-90400-1-9
ปี : 2552
ประเภทหนังสือ : เกษตรอินทรีย์
จำนวนหน้า : 143
หมวด : ข้าว