การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ ตามมาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ
สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :
เป็นหนังสือที่แปลจาก “Voluntary Carbon Standard Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects” ของหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ Voluntary Carbon Standard – VCS)

แบ่งออกเป็น 5 บท

(1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการด้านการเกษตร ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ที่จะขอการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ขั้นตอนของการขอการรับรองตามมาตรฐานของ VCS การประเมินความเสี่ยงของความไม่ถาวรของการเก็บกัก/ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวคิดของการสำรอง และวิธีการรับรองแบบใหม่ของ VCS

(2) โครงการปลูกป่า (Afforestation Reforestation and Revegetation – ARR) ที่สามารถขอการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะประเภทโครงการที่เข้าเกณฑ์ ปัญหาความไม่ถาวรของการเก็บกัก/ลดก๊าซเรือนกระจก และข้อแนะนำต่างๆ

(3) โครงการจัดการที่ดินเกษตร (Agriculture Land Management – ALM) ที่สามารถขอการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะประเภทโครงการที่เข้าเกณฑ์ ปัญหาความไม่ถาวรของการเก็บกัก/ลดก๊าซเรือนกระจก และข้อแนะนำต่างๆ

(4) โครงการที่ปรับปรุงการจัดการป่าไม้ (Improved Forest Management – IFM) ที่สามารถขอการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะประเภทโครงการที่เข้าเกณฑ์ ปัญหาความไม่ถาวรของการเก็บกัก/ลดก๊าซเรือนกระจก และข้อแนะนำต่างๆ

(5) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการทำลายป่า (Reduced Emission from Deforestration – RED) ที่สามารถขอการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะประเภทโครงการที่เข้าเกณฑ์ ปัญหาความไม่ถาวรของการเก็บกัก/ลดก๊าซเรือนกระจก และข้อแนะนำต่างๆ

รหัสหนังสือ : 978-974-286-806-2
ประเภทหนังสือ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 75
หมวด : มาตรฐานลดก๊าซเรือนกระจก