การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรณีศึกษาในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์)
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่พิมพ์ : มกราคม 2553
Summary :
เป็นรายงานวิจัยที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าจ้างให้ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการทำการศึกษาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยครอบคลุมสถานการณ์การผลิต การตลาด ความต้องการ และแนวโน้มการบริโภคสินค้าออร์แกนิคในสองประเทศนี้

 

ดาวน์โหลดรายงาน [1.3 MB]

ประเภทหนังสือ : รายงานวิจัย
จำนวนหน้า : 79
หมวด : เกษตรอินทรีย์ เอเชีย