กรีนเนทจัดอบรมแฟร์เทรด “เตรียมตัวเข้าสู่ WFTO Guarantee System”

องค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization -WFTO) ซึ่งมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนให้ผู้ผลิตได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและชุมชนผ่านระบบการค้าที่เป็นธรรม มีข้อกำหนดให้องค์กรสมาชิกต้องต้องปฏิบัติตามหลักการแฟร์เทรดและข้อกำหนดของระบบการันตีแฟร์เทรด (WFTO Fair Trade Gurarantee System) ซึ่งระบบนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกของ WFTO ที่อยู่ในประเทศไทยในการเข้าสู่ระบบการันตีแฟร์เทรดของ WFTO ทางกรีนเนทจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฏาคม โดยมีผู้เข้าร่วม 17 คน จากหน่วยงานต่างๆ คือ WEAVE Fair TradeThai Tribal CraftThaiCraft Fair TradeLofty Bamboo, Ideal United Trading (Tobeebay), Vaniche (Nook Nook) WFTO Asia และสหกรณ์กรีนเนท

การประชุมเชิงปฏฺิบัติการเริ่มต้นโดยคุณ Christine Gent ผู้ประสานงาน WFTO Asia ได้อธิบยให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงภาพรวมของระบบการันตีแฟร์เทรดของ WFTO จากนั้นคุณวิฑูรย์ ปัญญากุล ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่สมาชิกจะต้องเตรียมการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการันตีแฟร์เทรด แล้วจึงมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมาตรฐาน/ข้อกำหนดแฟร์เทรดของ WFTO ก่อนที่จะทำการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินกลุ่มผู้ผลิตตามข้อกำหนดแฟร์เทรด โดยผู้อบรมได้มีโอกาสไปตรวจประเมินกลุ่มแปรรูปของ Thai Tribal Craft ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่สองของการอบรม เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรตัวเองของสมาชิก WFTO (Self assessment report) ซึ่งสมาชิก WFTO จะต้องจัดทำและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกๆ 2 ปี ในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (peer visit audit) เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตั้งคำถาม การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และการเรียนรู้ระบบการทำงานของ Thai Tribal Craft