เครื่องมือและกระบวนการเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการปรับตัวกับชุมชน

โครงการสนับสนุนการปรับตัวฯ ได้สรุปและพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมและเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน โดยรวบรวมขึ้นมาจากกระบวนการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วม จากเวทีการสัมมนาสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานเรื่องการเตรียมการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไป กระบวนการสนับสนุนการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ได้แตกต่างไปจากกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่นๆ เท่าใดนัก โดยกิจกรรมสนับสนุนอาจแบ่งออก...
อ่านต่อ

คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของข้าวสารหอมมะลิ

ในผลิตภัณฑ์ข้าวสารหอมมะลิการปลูกข้าวเป็นขั้นตอนที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด จากการศึกษา พบว่า  ผลิตภัณฑ์ข้าวสารหอมมะลิ มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสารหอมมะลิคิดเป็น 38.7 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยการปลูกข้าวเป็นขั้นตอนที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดมากกว่า 95...
อ่านต่อ

โครงการสนับสนุนการปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ในลักษณะของโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)  โครงการมีแผนที่จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือระดับประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น...
อ่านต่อ

มหาสมุทรกับสภาพอากาศ (Weather and the sea)

ร้อยละ 70 ของพื้นผิวโลกถูกปกคลุมด้วยมหาสมุทร ทำให้มหาสมุทรมีผลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศ เพราะมหาสมุทรสามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้ดี แล้วจึงค่อยๆ ปลดปล่อยความร้อนออกมา ทำให้กระแสน้ำในมหาสมุทรสามารถไหลไปยังที่ต่างๆ เป็นระยะทางไกลได้ ...
อ่านต่อ