Skip to main content

ผู้บริโภค

 • ทำไมสินค้าออร์แกนิคจึงมีราคาแพง ทั้งๆ ที่เกษตรกรไม่ได้ใช้สารเคมีการเกษตร ซึ่งน่าจะทำให้ต้นทุนลดลง  หรือเพราะได้ผลผลิตลดลง เลยทำให้ต้องมีราคาแพง ...
 • ประโยชน์ต่อสุขภาพ
  อาหารออร์แกนิคเป็นอาหารที่ผลิตจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือไม่ก็ได้  โดยทั่วไป การผลิตและแปรรูปอาหารออร์แกนิคจะไม่มีการใช้สารเคมีการเกษตร...
 • มาตราฐานและการรับรองเกษตร
  ด้วยเพราะความห่วงกังวลของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของอาหาร ทำให้มีหน่วยงานหลายร้อยแห่งทั่วโลก ได้ออกข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแบบต่างๆ ทั้งเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย...
 • หลายคนอาจสงสัยว่า อาหารออร์แกนิค ที่ผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีการเกษตรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเลย จะมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือไม่ โดยเฉพาะพวกเชื้อราและจุลินทรีย์ต่างๆ
 • พิษภัยสารเคมีเกษตร
  ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารออร์แกนิค (อาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์) ก็เพราะความเป็นห่วงในเรื่องพิษภัยจากสารเคมีการเกษตรที่ตกค้างปนเปื้อนในผลผลิตอาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรทั่วไป ...