โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ (เกษตรอินทรีย์) ไทย-ลาว

เพื่อสนับสนุนให้มีการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและลาวเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต) เพื่อสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในอนาคต
อ่านต่อ