งานวิจัยยืนยันเกษตรอินทรีย์ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกว่า
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington State University สหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาในลักษณะที่เรียกว่า “การวิเคราะห์อภิมาน” (meta-analysis) ซึ่งเป็นการใช้วิธีทางสถิติในประมวลผลข้อมูลจากงานศึกษาหลายๆ งานวิจัย  โดยในการศึกษาในครั้งนี้ นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนของฟาร์มที่ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบฟาร์มทั่วไป โดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัย 44 งานวิจัย ย้อนหลังกลับไปในตลอดช่วง 40 ปี ซึ่งเป็นการศึกษาระบบการปลูกพืช 55 ชนิด ใน 14 ประเทศ ใน 5 ทวีป และพบว่า เกษตรกรที่ทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์มีกำไรดีกว่าถึง 22 – 35% โดยผลต่างของกำไรนี้เกิดขึ้นมาจากราคาพรีเมี่ยมเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรได้รับจากการขายผลผลิตเข้าสู่ตลาดเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทำให้เกษตรอินทรีย์มีสัดส่วนของผลตอบแทนต้นทุน (benefit/cost ratio) สูงกว่าเกษตรทั่วไป 20–24%

งานวิจัย Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Proceedings of the National Academy of Sciences เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  อ่านรายละเอียดงานวิจัยนี้ได้ที่ link