สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์”

สืบเนื่องจากที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ให้มีการพัฒนาเกาะพะงันเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2553 (ดูรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติม) ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้มูลนิธิสายใยแผ่นดิน จัดทำโครงการ “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์” ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาองค์ความรู้ ตัวอย่างรูปแบบ และประสบการณ์เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มต่างๆ 5 กลุ่ม คือ (ก) เกษตรกร (ข) ผู้ประกอบการร้านอาหาร (ค) ผู้ประกอบการโรงแรม (ง) โรงเรียน และ (จ) หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (ได้มีการจัดทำรายงาน “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์: องค์ความรู้ ตัวอย่าง รูปแบบ และประสบการณ์” <ดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์โครงการ Organic Phangan Island> ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินจึงได้เริ่มจัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมาย ในระหว่างช่วงวันที่ 21-24 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 139 คน และมีเนื้อหาที่เฉพาะของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม เช่น ในส่วนเกษตรกรจะเน้นเรื่องเทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ ส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมจะเป็นเรื่องการพัฒนาโรงแรมให้เป็นโรงแรมออร์แกนิค (เช่น การไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงในห้องพักและสวนของโรงแรม การเลือกใช้สบู่ ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียงที่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องพักและห้องน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)  ส่วนโรงเรียนจะเป็นเรื่องของการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ที่นักเรียนจะในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ที่อาจมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และเก็บกักก๊าซเรือนกระจก (ที่เป็นสาเหตุของโลกร้อน)  การจัดการเรียนรู้ด้านอาหาร ทั้งในแง่ของการจัดเตรียม ปรุง และบริโภค ทำให้เด็กนักเรียนทราบว่า อาหารมาจากไหน ควรจัดเตรียมและปรุงอาหารอย่างไร ตลอดจนการบริโภคอาหารที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

ในช่วงถัดไป จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเกาะพะงันเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ต่อไป  ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้จาก facebook /Organic Phangan