ปัจจัยการผลิตอนุญาตให้ใช้ในเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส “Inputs for Organic PGS”

เป็นเว็บไซต์ที่เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2560 โดยรวบรวมรายชื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่อนุญาตให้ใช้ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (ชุมชนรับรอง) รวบรวมโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน-กรีนเนท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์โดยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม” โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ขี้นทะเบียนปัจจัยการผลิตในเว็บไซต์นี้ คือ
(ก) อนุญาตให้ใช้ในระบบมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น IFOAM, สหภาพยุโรป, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา
(ข) หาได้ง่ายในท้องถิ่น (อาจซื้อได้จากร้านเคมีภัณฑ์ หรือร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตการเกษตร)

มีหลายกลุ่มและเครือข่ายพีจีเอสหลายหน่วยงาน อาทิเช่น
* เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส
* กลุ่มสายใยออร์แกนิค
* สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส

 

ไปดูเว็บได้ที่ [link]