ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่จำหน่ายในประเทศไทย

กรีนเนทได้ทำการสุ่มตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 16 ร้านค้า เพื่อสำรวจสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายในร้าน (ทำการสำรวจช่วงมกราคม – กันยายน 2554) พบว่า

  • ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการวางสินค้าออร์แกนิคเฉลี่ย 48 สินค้า/ร้าน ในขณะที่ร้านสุขภาพเดี่ยวมีสินค้าออร์แกนิคจำหน่ายเฉลี่ย 15 สินค้า/ร้าน โดยร้านที่มีสินค้าออร์แกนิคจำหน่ายมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ Top Supermarket เซนทรัล ชิดลม (176) Villa Market สัมมากร (67) Lemon Farm แจ้งวัฒนะ (64) Food Hall Siam Paragon (40) และFood Land ลาดพร้าว (42)
  • ในส่วนของประเภทสินค้า พบว่ามีสินค้าออร์แกนิควางจำหน่ายทั้งหมด 432 รายการ โดยประเภทสินค้าที่มีการวางจำหน่ายมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืช (66) เครื่องดื่ม (56) ผักสด (45) เครื่องปรุงอาหาร (42) และขนม (32)
  • เกือบ 58% ของสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่เหลือเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ  แต่ถ้าไม่นับรวมผักและผลไม้สด (ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ) สัดส่วนของสินค้าออร์แกนิคที่นำเข้าจากต่างประเทสจะสูงถึง 85%
  • แบรนด์ที่มีสินค้าออร์แกนิคจำหน่ายมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ Amy’s (30) Healthy Mate (22) Earth’s Best Organic (18) Healthy Valley (17) และ Xongdur (16) ซึ่งเป็นแบรนด์ของผู้ผลิตจากต่างประเทศ (สินค้านำเข้าถึง 3 แบรนด์)
  • เกือบ 91% ของสินค้า (393 รายการ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีเพียง 9% เท่านั้นที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าออร์แกนิค โดยไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  • ในสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกือบ83% จะใช้ตรารับรองมาตรฐานต่างประเทศ มีเพียง 17% ที่ใช้มาตรฐานของประเทศไทย คือ Organic Thailand และ/หรือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)  โดยตรารับรองเกษตรอินทรีย์ที่ใช้มากที่สุด คือ ตรารับรองของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)

ดาวน์โหลดรายงานการสำรวจ (70KB)