วิจัยยืนยัน อาหารออร์แกนิคดีกว่าจริง
งานวิจัยล่าสุดที่ทำการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลกอย่างละเอียดยืนยันว่า อาหารออร์แกนิคดีกว่าอาหารที่ผลิตโดยระบบเกษตรที่ใช้สารเคมีจริง โดยเฉพาะในผัก ผลไม้ ธัญพืช และอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช ที่เพาะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระ (แอนตี้ออกซิแดนท์) สูงกว่าถึง 60%

เว็บไซต์ของ Soil Association (สมาคมปฐพี) ในประเทศอังกฤษ [link] ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านโภชนาการของอังกฤษ British Journal of Nutrition ซึ่งเป็นวิจัยที่ได้รวบรวมและศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ ที่มากที่สุด โดยทีมนักวิจัยจากทั่วโลก ที่นำทีมโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (Newcastle University) ในประเทศอังกฤษ โดยการศึกษานี้เป็นการทบทวนผลการศึกษาของงานวิจัยต่างๆ จำนวน 343 งานวิจัย ที่เป็นการวิจัยที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และมากกว่าครึ่งของงานวิจัยที่นำมาศึกษาเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่หลังปี พ.ศ. 2549 (เป็นงานวิจัยใหม่ๆ) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ก้าวหน้าและมีความหน้าเชื่อถือ (เช่น มีการให้น้ำหนักระหว่างงานวิจัยขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน ไม่ใช้ผลการวิจัยที่เป็นการทดลองซ้ำมาเปรียเทียบ เป็นต้น)

ผลการศึกษาได้ข้อสรุปสำคัญอยู่ 5 เรื่อง คือ
(ก) วิธีการเพาะปลูกมีผลต่อคุณภาพของผลผลิต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลการศึกษาล่าสุด ที่น่าเชื่อถือ และรอบด้าน/กว้างขวางมากที่สุด ยืนยันว่า คุณภาพของอาหารแตกต่างกันตามวิธีการผลิต

(ข) สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า  ผลผลิตพืชที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ (ไม่ว่าจะเป็นธัญพืช ผัก และผลไม้) มีสารต้านอนุมูลอิสระพวกโพลีฟีโนลิกส์ ((poly)phenolics) ที่สูงกว่าอาหารที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ฟีโนลิกส์ (phenolics) สูงกว่า 19% ฟลาวาโนน (flavanones) สูงกว่า 69% สติลบีน (stilbebes) 28% ฟลาโวน (flavones) 26% และฟลาวานอล (flavanols) 50%  ดังนั้น การเปลี่ยนมาบริโภคอาหารออร์แกนิคช่วยทำให้ร่างการได้สารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นกว่าเดิม 20 – 40% โดยไม่เพิ่มแคลอรี่

(ค) สารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อยกว่า  งานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยอื่นๆ ก่อนหน้า ที่ยืนยันว่า อาหารออร์แกนิคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ต่ำกว่า โดยผลไม้ที่ไม่ใช่ออร์แกนิคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างได้มากถึง 75% รองลงมาคืออาหารแปรรูปจากพืช (45%) และผัก (32%)

(ง) มีแคดเมี่ยมตกค้างน้อยกว่า แคดเมี่ยมเป็นโลหะหนัก ที่เป็นสารพิษต่อมนุษย์ มีตกค้างปนเปื้อนในอาหารออร์แกนิค 48%

(จ) มีไนโตรเจนตกค้างน้อยกว่า ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิิ้นแสดงให้เห็นว่า การบริโภคอาหารที่มีไนโตรเจนตกค้างจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งบางอย่าง โดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหาร

 

สนใจอ่านเอกสารสรุปงานวิจัยได้ที่ [1.3 MB] หรืออ่านงานวิจัยฉบับเต็ม “Higher antioxidant concentrations and less cadmium and pesticide residues in organically-grown crops: a systematic literature review and meta-analyses” Baranski, M. et al. British Journal of Nutrition, July 15th 2014