กระทรวงเกษตรฯ ผลักดันตรากลางสำหรับภาครัฐ “Organic Thailand”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติอนุมัติกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ

ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรได้ริเริ่มจัดทำตรารับรองเกษตรอินทรีย์ “Organic Thailand” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของสถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร แต่ต่อมา มีกรมอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้พัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นเอง รวมทั้งตรารับรองเฉพาะของตัวเอง  แต่ในขณะเดียวกัน ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่ได้พัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศขึ้น ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานต่างๆ ของทุกกรมในกระทรวงเกษตร

เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ (ที่กำหนดโดย มกอช.) ใช้ตรารับรองมาตรฐานแบบเดียวกัน ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้พยายามผลักดันให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ปรับเปลี่ยนมาใช้ตรากลางเดียวกัน คือ “Organic Thailand”

อย่างไรก็ดี การออกระเบียบกระทรวงฉบับนี้ ไม่ได้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ที่จำหน่ายในประเทศไทย  ผู้ประกอบการยังคงสามารถใช้ตรารับรองของหน่วยตรวจรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามปกติ

อ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทความ “เกษตรฯ คลอดโลโก้คิวใหม่ตีตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ “Organic Thailand”หวังสร้างความเชื่อมั่นกลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น”