FLO กำหนดมาตรฐานเพิ่มสำหรับผลผลิต by products

ที่ผ่านมา หน่วยรับรองแฟร์เทรดสากล (FLO) ได้ให้การรับรองเฉพาะกับสินค้าที่เป็นผลผลิตหลักเท่านั้น (เช่น ข้าว) ผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตข้าว (เช่น รำข้าว น้ำมันรำ ปลายข้าว) ได้ถูกมองข้ามความสำคัญไป  แต่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ทาง FLO ได้ออกประกาศมาตรฐานเพิ่มเติม เกี่ยวกับการรับรองผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้เหล่านี้ โดยในข้อกำหนดใหม่ ทาง FLO จะไม่กำหนดราคาประกันแฟร์เทรดขั้นต่ำ (Fairtrade Minimum Prices) สำหรับผลผลิตเหล่านี้ แต่ปล่อยให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อกันเอง แต่มีการกำหนดพรีเมี่ยมแฟร์เทรด (Fairtrade premium) ไว้ที่ 15% ของราคาผลผลิต ซึ่งผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมแฟร์เทรดให้กับผู้ผลิต สำหรับไว้ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและเกษตรกร

การกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมนี้ ทาง FLO เชื่อว่า น่าจะทำให้ผู้ผลิตมีโอกาสที่จะขายผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้นี้เพิ่มขึ้น (เพราะสามารถขอการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดได้) และมีรายได้จากค่าพรีเมี่ยมแฟร์เทรดที่เพิ่มขึ้นได้

ปัจจุบัน ราคาประกันแฟร์เทรดขั้นต่ำที่ FLO กำหนดไว้สำหรับข้าวหอมมะลิทั่วไป คือ 11,000 บาท/ตันข้าวเปลือก และ 12,000 บาทสำหรับข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าพรีเมี่ยมแฟร์เทรดของข้าวเปลือกทุกชนิดในประเทศไทยจะอยู่ที่ตันละ 750 บาท

 

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ FLO (link)