บันทึกการเพาะปลูกสำหรับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

ในการตรวจรับรองมาตรฐานการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ หน่วยตรวจรับรองจะกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตต้องจัดทำบันทึกการเพาะปลูก การใช้ปัจจัยการผลิต และการเก็บเกี่ยว  ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีในบันทึกปัจจัยการผลิต คือ (ก) วันที่ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิต (ข) ชนิดและแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตนั้น และ (ค) ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตของฟาร์ม ซึ่งถ้าสามารถเก็บข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิตในแต่ละแปลงย่อยได้ก็จะดีมาก

อย่างไรก็ดี มักจะพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกและปัจจัยการผลิต  ตัวอย่างข้างล่างเป็นแบบฟอร์มแบบง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ [ดาวน์โหลด]