มหกรรมโลกร้อน
วันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2554  ทางโครงการสนับสนุนการปรับตัวได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมโลกร้อน ณ สวนสันติไชยปราการ เผยแพร่ความรู้เรื่องการปรับตัวและแนะนำโครงการนำร่อง นอกจากนั้น โครงการได้ร่วมสนับสนุนงการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น กินเปลี่ยนโลก และ กิจกรรมเสวนา เรื่องทางออกและการรับมือ ปรับตัวของชุมชน รวมถึงมีการประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “ตั้งรับปรับสู้โลกร้อนด้วยเกษตรอินทรีย์”

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณูปการของวิถีเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมคือกลุ่มชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมงานมหกรรมเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรมระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน  วิทยากรประกอบด้วย 4 ท่าน

  1. คุณอุบล อยู่หว้าเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน จังหวัดยโสธร
  2. คุณธนรัช  ใกล้กลางมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี
  3. คุณบรรจง  ทองเอือย  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  4. คุณสามัญ  สุรจิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ จังหวัดแพร่

ดำเนินรายการโดย คุณวีระยุทธ  โพธิ์ถาวร และคุณศจินทร์ ประชาสันติ์  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)