Organic 102 เกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆ

เป็นหนังสือสำหรับคนเมือง ที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เชิงการค้า แต่เป็นวิถีชีวิต ที่มีรูปประกอบจากภาพวาดสีน้ำจากต้นไม้และธรรมชาติ ผู้เขียน: วิฑูรย์ ปัญญากุล (บรรณาธิการ) และ นคร ลิมปคุปตถาวร
อ่านต่อ

Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ * การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค * การผลิตอย่างยั่งยืน * การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้ * การจัดการกลุ่ม/องค์กร
อ่านต่อ

MANUAL Laboratory analysis and pesticide residues in the control procedure for organic farming

รายงานที่จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอาหารและการเกษตร เยอรมัน หมวด 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “สารที่ไม่พึงประสงค์” ในสินค้าเกษตรอินทรีย์ หมวด 2. ขั้นตอนการตรวจรับรอง หมวด 3. จากการสุ่มตัวอย่างถึงการวิเคราะห์
อ่านต่อ