USDA เปิดรับฟังความเห็น เพื่อปรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใหม่

[15 ก.ย. 63 สหรัฐอเมริกา] Agricultural Marketing Service (AMS) United States Department of Agriculture (USDA) ได้เตรียมปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะมีผลต่อผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ NOP-USDA รวมทั้งผู้ส่งออก เรื่องสำคัญๆ ได้แก่

(1) ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะต้องได้รับการตรวจรับรอง (ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจรับรอง)

(2) ในการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะต้องมี NOP Import Certificates หรือหลักฐานบางอย่าง สำหรับประกอบการนำเข้า

(3) การใช้ฉลากกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อสำหรับการขายปลีก (สินค้าวัตถุดิบ ที่ต้องมีการแปรรูปต่อ หรือนำไปบรรจุในสหรัฐอเมริกา)

(4) กำหนดให้มีการสุ่มตรวจการประกอบการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

(5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจรับรองแบบกลุ่ม (grower group certification)

 

โดยทาง AMS-USDA ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง (ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563) ที่ [link]

ทาง IFOAM – Organics International ได้จัดทำร่างเอกสารแสดงความคิดเห็น เตรียมที่จะส่งให้กับ AMS-USDA แล้ว สามารถดาวน์โหลดร่างความเห็นของ IFOAM ได้ที่ [link]