กินอาหารออร์แกนิคภายใน 6 วันช่วยลดสารเคมีตกค้างในร่างกายได้ 37-95%
Friends of the Earth ได้จัดทำการวิจัยแบบพิชญพิจารณ์ [การพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ] โดยทำงานร่วมกันกับนักวิจัยจาก 3 สถาบัน คือ (ก) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Berkeley และ (ข) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย San Francisco และ (ค) Commonweal Biomonitoring Resources Center โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดูว่า การบริโภคอาหารออร์แกนิคนั้นจะช่วยทำให้ลดระดัับของสารเคมีการเกษตรที่อยู่ในร่างกายของเราได้มากน้อยเท่าไหร่

งานวิจัยนี้ได้เลือกผู้บริโภค 4 ครอบครัว (รวม 16 คน) จากเมือง 4 เมือง คือ Atlanta, Baltimore, Minneapolis และ Oakland

การทดลองใช้เวลา 12 วัน โดยในช่วง 6 วันแรก ผู้เข้าร่วมทั้ง 16 คนจะบริโภคเฉพาะอาหารทั่วไป (ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์)  หลังจากนั้น อีก 6 วันที่เหลือ จึงให้ทุกคนบริโภคเฉพาะอาหารออร์แกนิค (ทีมวิจัยช่วยจัดซื้ออาหารออร์แกนิคที่ผู้บริโภคต้องการบริโภคให้ และให้เชฟปรุงอาหารออร์แกนิคเป็นมื้อเย็นพิเศษให้บางวันด้วย)  ตัวอย่างปัสสาวะของผู้เข้าร่วมทั้ง 16 คนจะถูกเก็บเพื่อวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้าง โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย San Francisco และ Québec National Institute of Public Health

ผลการศึกษาพบว่า สารเคมีการเกษตรที่ตรวจได้ในปัสสาวะของผู้เข้าร่วมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (ลดลง 61-95%) กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ (ลดลง 83%)  กลุ่มไพรีทรอยด์ (ลดลง 43-53%) และกลุ่มฟีโนซี (ลดลง 37%)

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่: https://foe.org/the-study/