4 ปีต่อเนื่องกับการช่วยพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว

ปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ที่มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท ได้รับมอบหมายภาระกิจจากอังค์ถัดให้ช่วยจัดเวทีประชุมปรึกษาหารือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดในประเทศลาว  ภายใต้งาน Lao Organic Agriculture Forum (LOAF) ซึ่งเป็นกลไกในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และบทเรียนของการทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานต่าง รวมทั้งแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว  การประชุมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม บริษัทธุรกิจเอกชน องค์กรผู้ผลิต นักวิจัย กลุ่มประชาสังคม และองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ ที่มีโครงการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว

ในฐานะหน่วงานที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการพัฒนากำหนดการ เนื้อหา กระบวนการ และวิทยากรของการประชุม รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ และช่วยในการอำนวยการการจัดการประชุม

ในปี 2558 การประชุม LOAF ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน ที่โรงแรมใหญ่กลางเมืองเวียงจันทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน โดยมีการประชุมเฉพาะของภาคเอกชนก่อนหน้าการประชุมใหญ่ 1 วัน เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคเอกชนก่อน  หนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมในปีนี้คือ การ่จัดตั้งหน่วยงานประสานงานกลางสำหรับภาคเอกชน ซึ่งที่ประชุมได้มีโอกาสรับฟังประสบการณ์ของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ที่ได้นำเสนอโดยนายวิฑูรย์ ปัญญากุล  และที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางและรายละเอียดการจัดตั้งหน่วยประสานงานดังกล่าว