ผลวิจัยยืนยัน เกษตรอินทรีย์ช่วยความหลากหลายทางชีวิต

[ต.ค. 64 ยุโรป] รายงานวิจัยของ IFOAM EU Group ยืนยันว่า ระบบเกษตรอินทรีย์มีส่วนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในยุโรป
* มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายกว่าในฟาร์มระบบเกษตรอินทรีย์ในทุกกรณี แม้จะมีสภาพนิเวศที่แตกต่างกันออกไป โดยมีความหลากหลายของชนิดพืชมากกว่า 20-95% และในบางกรณีมากกว่าถึง 150% ทั้งในบริเวณแปลงที่ทำการเพาะปลูกและพื้นที่กันออกเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
* ในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ทั้งจุลินทรีย์ในดินก็มีความหลากหลายมากกว่า รวมถึงแมลงและนก โดยแมลงมีหลากหลายกว่า 23% ในขณะที่ผู้ผสมเกสรมากกว่า 30% โดยเฉลี่ย
* ในแปลงผักและผลไม้ มีพืชในแปลงหลากหลายกว่า รวมทั้งพืชคลุมดินในแปลงไม้ผลยืนต้น ซึ่งทำให้มีนกที่กินแมลงมากกว่าด้วย

—————-

สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า เกษตรอินทรีย์ช่วยเพิ่มความหลากหลายได้เฉลี่ย 30% เมื่อเปรียบเทียบกับฟาร์มทั่วไป

——————-

ความหลากหลายนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากการไม่ใช่สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อพืช-สัตว์และระบบนิเวศ แต่เกิดขึ้นจาก
* การเลือกใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีฤทธิ์ทำลายแบบไม่เลือก / มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับศัตรูพืช
* การเลือกปลูกพืชแบบผสมผสาน รวมทั้งไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์
* การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อตรึงไนโตรเจนให้กับดิน (พืชสด) ที่เอื้อต่อผู้ผสมเกสร (มีดอกที่ให้น้ำหวาน)
* การเว้นพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ที่ทำให้ศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ-ตัวเบียน) มีที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์
* การเลือกใช้ปุ๋ยและธาตุอาหารที่เหมาะสม ไม่มากเกิน จนทำให้ดินเสียสมดุลและเป็นกรด ส่งผลต่อจุลินทรีย์ดิน รวมทั้งเชื้อรากลุ่มไมคอไรซา
* การคืนอินทรียวัตถุให้กับดินช่วยส่งเสริมและสร้างสมดุลให้กับนิเวศดิน โดยเฉพาะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน
* การลดการไถพรวนช่วยอนุรักษ์ดิน
* การเลี้ยงสัตว์ที่เน้นให้สัตว์ได้เล็มหญ้าในทุ่งหญ้า ช่วยเพิ่มความหลากหลายในทุ่งหญ้าด้วย

 

อ่านรายงานได้ที่ [link]