อเมริกายกเลิกการยอมรับเกษตรอินทรีย์อินเดีย

APEDA (สำนักพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป) ของรัฐบาลอินเดีย (สังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม) ได้จัดทำระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์จนได้รับการยอมรับจากโปรแกรมเกษตรอินทรีย์ (National Organic Program – NOP) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ตั้งแต่เมื่อปี 2549

แต่เมื่อดำเนินการได้สิบกว่าปี ทาง NOP-USDA ได้ติดตามระบบของ APEDA แล้วพบว่า ระบบมีจุดอ่อนในหลายเรื่อง จนทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ทาง NOP-USDA จึงได้แจ้ง APEDA ยกเลิกการยอมรับผลการตรวจรับรอง (11 ม.ค. 2564) โดยให้เวลากับผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอนย้ายตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย APEDA ไปยังหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย NOP-USDA ภายใน 12 กรกฎาคม 2564

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ IFOAM [link]