สหภาพยุโรปเลื่อนบังคับใช้ข้อกำหนดปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ไปอีก 1 ปี

[14 ก.ย. 63 บรัสเซลส์ เบลเยี่ยม] สหยุโรปได้ผ่านข้อกำหนดเรื่องการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่พฤษภาคม 2561 (EU Reg 2018/848) และมีแผนที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยก่อนบังคับใช้ จะมีการออกข้อกำหนดปฏิบัติ (Implementing Rules) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการยกร่างข้อกำหนดปฏิบัตินี้ออกมาหลายเรื่อง ซึ่งหนึ่งในเรื่องสำคัญที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยก็คือ “การตรวจรับรองแบบกลุ่ม”

 

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางกรีนเนท ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศและภูมิภาค (เช่น สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย, ASEAN Organic Federation) ได้จัดทำความคิดเห็นในเรื่องนี้ส่งให้กับสหภาพยุโรป (ดูจดหมายแสดงความคิดเห็น) และมีหน่วยงานอื่นๆ อีก 51 หน่วยงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในข้อกำหนดปฏิบัติการตรวจรับรองแบบกลุ่มนี้

 

อาจจะเพราะมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และปัญหาความซับซ้อนในการตรวจรับรองแบบกลุ่ม ทางสหภาพยุโรปจึงไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติได้ทันเวลา  คณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรป (4 กันยายน 2563) จึงได้ตัดสินใจเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี (เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2565)