คลอดแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560-64
[11 เม.ย. 60] คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 หลังจากที่แผน 1 สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี 2554 โดยในแผนใหม่นี้ ตั้งวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 600,000 ไร่ในปี 2564 และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศ-ตลาดส่งออกเป็น 40:60 และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น (ข้อมูลปีล่าสุดของปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพียง 273,881 ไร่ และมีเกษตรกรเพียง 10,557 ราย)  ต้องนับว่า แผนยุทธศาสตร์นี้มีเป้าในการขยายเกษตรอินทรีย์กว่าเท่าตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ใหม่นี้ได้ที่ link

 

แต่ประเด็นที่ควรต้องติดตามก็คือ แผนนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด เพราะแผนยุทธศาสตร์ก่อนหน้าก็ประสบความล้มเหลวในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงยกร่าง (เป็นแผนที่ร่างนานกว่า 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2555 – 2559) โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่เน้นภาครัฐเป็นหน่วยปฏิบัติ (แทนที่จะให้ภาคเอกชนเป็นคนขับเคลื่อน) การขาดการจัดลำดับความสำคัญ และการไม่วิเคราะห์ความล้มเหลวในอดีตเพื่อมาเป็นบทเรียน

อ่านบทความ “ทำไมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559” ที่เขียนไว้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2556 ได้ที่ link