โรงบรรจุข้าวเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท

โรงบรรจุข้าวเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ได้เปิดดำเนินการบรรจุข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศและส่งออก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพในธุรกิจระดับชุมชน

โรงบรรจุตั้งอยู่ ณ เลขที่ 56 หมู่ 5 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180

แผนงานคุณภาพและระบบประกัน คุณภาพ :

นโยบายคุณภาพ “มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม และเพื่อการค้าที่เป็นธรรม”

โรงบรรจุข้าวสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ได้ผ่านการรับรองการบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน มกท. และการผลิตนี้เป็นไปตามข้อกำหนด EU-Regulation 2092/91
โรงบรรจุข้าวอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิต เพื่อขอรับรองระบบคุณภาพในด้านหลักวิธีการผลิตอาหารที่ดี (GMP) ในโรงบรรจุข้าว เพื่อรองรับระบบ HACCP

การผลิต :
โรงบรรจุข้าว ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง กำลังการผลิตต่อวันอยู่ที่ 2 ตัน
ขั้นตอนการบรรจุข้าวสารอินทรีย์ สรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับข้าวเข้า ในการตรวจรับข้าวเข้าจะต้องมีการตรวจสอบชนิดข้าว ปริมาณที่ส่งมอบ
และสถานะข้าวที่ส่งมอบตามคำสั่งซื้อให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจคุณภาพข้าว ข้าวที่ส่งเข้ามาบรรจุจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสาร
ตามคุณภาพที่กำหนด 100% ชั้น 2
ขั้นตอนที่ 3 ทำความสะอาด และแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร เป็นการทำความสะอาดข้าวสารอีกครั้งก่อน
นำเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุ
ขั้นตอนที่ 4 การบรรจุ นำข้าวสารที่ผ่ารการทำความสะอาดแล้ว มาบรรจุในถุงพลาสติกและปิดผนึกด้วย
เครื่องบรรจุสุญญากาศ และบรรจุลงกล่องอย่างสวยงาม

ตลอดกระบวนการบรรจุข้าวอินทรีย์ ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่คุณภาพคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักการควบคุมการผลิตที่ป้องกันความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าวต่าง มาตรฐานในกระบวนการผลิต คุณภาพข้าวสารอินทรีย์ที่ออกจากสหกรณ์กรีนเนท เรายึดมาตรฐานข้าวไทยและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย จากกระทรวงพาณิชย์เป็นมาตรฐานสินค้าหลักของสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ระบบการบรรจุของโรงบรรจุสามารถตรวจสอบย้อนกลับจากผลิตภัณฑ์ถึงฟาร์มได้