แม่ทาเข้าร่วมโครงการต้นแบบปรับตัวรับมือโลกร้อน
เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554

มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานพัฒนาเอกชนไทยและหน่วยงานวิชาการอีก 2 องค์กร (มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และศูนย์จัดการความรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก) ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เกษตรยั่งยืนแม่ทา ที่ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวชุมชน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงอาหารในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และ OXFAM Great Britain

หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมก็คือ การช่วยเกษตรกรประเมินความเสี่ยงของภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับฟาร์มและชุมชน และแนวทางเลือกต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ โดยเฉพาะภัยจากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มที่เกษตรกรทำนาในช่วงหน้าฝนและปลูกผักในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยาย-ตุลาคม มักมีปัญหาฝนตกและน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้น น้ำและทรายไหลท่วมทำลายคันนา และต้นข้าว จนทำให้ต้นข้าวเสียหาย  รวมทั้งภัยจากฝนแล้ง-ฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่ดอน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-กรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งปกติควรจะมีฝนตกเป็นปกติแล้ว

โครงการต้นแบบฯ นี้มีแผนที่จะทำงานส่งเสริมการปรับตัวให้กับเกษตรกรใน 2 พื้นที่ คือ ที่แม่ทา จ.เชียงใหม่ ในภาคเหนือ และที่ จ.ยโสธร ในภาคอีสาน โดยจะทำงานต่อเนื่องจากนี้ไปอีก 2 ปีกว่า