เอกชน-รัฐร่วม จัดตั้งองค์กรกลางพีจีเอสไทย
        [4 ธ.ค. กรุงเทพ] หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐแสดงเจตนารมณ์ร่วมในการจัดตั้งองค์กรกลางระดับประเทศ “สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส”

ในการประชุมร่วมของหน่วยงานหลักกว่า 10 องค์กร ที่ได้ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์พีจีเอสในประเทศ (เช่น มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย, เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส, เครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน,  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, สถาบันเศรษฐพอเพียง, สภาเกษตรกร, เลม่อนฟาร์ม, และกรีนเนท ฯลฯ) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันจัดตั้ง “สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส”  เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง และความน่าเชื่อถือ/การยอมรับระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส, ชุมชนรับรอง) ในประเทศไทย

การประชุมเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นี้ เป็นการประชุมร่วมกันครั้งที่ 4 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เริ่มขึ้นเมื่อกลางปี 2560 หลังจากที่หลายหน่วยงานได้ริเริ่มขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์พีจีเอสของกลุ่ม/เครือข่ายตัวเองมาระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้แต่ละกลุ่ม/เครือข่ายเห็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับกลุ่ม/เครือข่ายอื่น  รวมทั้ง ความจำเป็นในการกำหนดเกณฑ์กลางของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสำหรับประเทศไทย เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอสในท้องถิ่นมีเกณฑ์อ้างอิงและแนวทางในการพัฒนาระบบพีจีเอสของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ระบบพีจีเอสในประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ ทั้งจากผู้บริโภคและหน่วยงานราชการ

ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนถึงประโยชน์และแนวทางในการใช้ตรากลางเกษตรอินทรีย์พีจีเอส แต่ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมไม่สามารถบรรลุข้อสรุปร่วมได้ ซึ่งคงเป็นประเด็นที่จะปรึกษาหารือร่วมกันต่อไป