เปิดรับเรื่องนำเสนอในสัมมนาวิชาการเกษตรอินทรีย์โลก
[กรีนเนท]  ใน ปี 2554 ประเทศเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกษตรอินทรีย์โลก World Organic Congress ครั้งที่ 17 ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements หรือ IFOAM) ซึ่งเป็นการจัดประชุมเกษตรอินทรีย์โลกครั้งแรกในทวีปเอเชีย โดยจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม ที่เมือง Gyeonggi Paldang ประเทศเกาหลีใต้

หัวข้อใหญ่ของการประชุมเป็นเรื่อง “เกษตรอินทรีย์คือ ชีวิต” (Organic is Life” แต่ในหัวข้อย่อยนั้น ทางคณะกรรมการผู้จัดงานยังเปิดกว้างอยู่ โดยหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ อาทิเช่น
– เรื่องเกี่ยวกับหลักการเกษตรอินทรีย์ใน 4 มิติ คือ สุขภาพ ความเป็นธรรม การดูแลเอาใจใส่ และนิเวศ
– เกษตรกรรายย่อย
– ความมั่นคงด้านอาหาร
– การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (วิธีการในการปรับตัวและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
– ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในฟาร์มและในนิเวศธรรมชาติ
– การอนุรักษ์น้ำ (คุณภาพน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ)
– การปรับปรุงบำรุงดิน
– ระบบการจัดการตลาดที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้ใกล้กันมากขึ้น
– การผลิตข้าว
– การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการค้า
– การประกันคุณภาพ
– การจัดการฟาร์มที่ดี

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนี้ สามารถส่งหัวข้อและรายละเอียดไปได้ที่คณะกรรมการจัดงาน (email: paper@kowc2011.org) หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ifoam.org/kowc2011