เตรียมออกกฎหมายส่งเสริมเกษตรยั่งยืิน
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้จัดการประชุมกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาภาคเกษตรที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนฯ 8 เป็นต้นมา ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แต่การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในประเทศไทยก็ยังไม่ก้าวหน้ามากนัก แม้ว่าหลายฝ่ายต่างก็ยอมรับว่า เกษตรยั่งยืนเป็นแนวทางการเกษตรที่สามารถช่วยสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของประเทศ รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคให้ดีขึ้น จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อ 31 มีนาคม 2554 ให้ออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554” ขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิรวม 15 คน เพื่อจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการนํานโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ มาบูรณาการ ผสมผสาน หรือเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทําร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป