เตรียมสนับสนุน 5 อบต. นำร่องปรับตัวลดโลกร้อน

มูลนิธิสายใยแผ่นดินจับมือมูลนิธินโยบสุขภาวะร่วมกันผลักดันแผนงาน “ชุมชนปรับตัวรับมือโลกร้อน” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยทางมูลนิธินโยบายสุขภาวะจะเน้นเกี่ยวกับการสนับสนุนชุมชนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่มูลนิธิสายใยแผ่นดินเน้นงานเรื่องการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อค้นหาความสนใจและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งสองมูลนิธิได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทน อปท. ในหัวข้อ “การหนุนเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตัวรับมือปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยมีตัวแทน อปท. กว่า 10 แห่งเข้าร่วมการประชุม  วิทยากรได้ชี้แจงให้ตัวแทน อปท. เห็นถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาในระดับท้องถิ่นกับปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะในเรื่องการใช้พลังงานของชาวบ้านและการทำการเกษตร

หลังจากนั้น ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากสองมูลนิธิได้ร่วมกันลงพื้นที่ของ อปท. หลายแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี และเชียงใหม่ เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานและประเด็นปัญหาผลกระทบโลกร้อนของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งประเมินความพร้อมของ อปท. ในการจัดทำโครงการนำร่องร่วมกับแผนงาน ซึ่งล่าสุด ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินและมูลนิธินโยบสุขภาวะได้ร่วมกันคัดเลือก อปท. ที่จะเข้าร่วมโครงการนำร่องปรับตัวรับมือโลกร้อน 5 แห่ง  คือ
(1) อบต หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจบุรี
(2) อบต. เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรก์ จ.สระแก้ว
(3) อบต. รางหวาย อ.พนมทวน จ กาญจบุรี
(4) อบต. วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(5) อบต. แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่