เตรียมบังคับการใช้ฉลากเกษตรอินทรีย์
มกอช. ได้ยกร่างกฏระเบียบ “การแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” โดยกำหนดให้ผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย และผู้จำหน่ายสินค้าภายในประเทศ (ไม่รวมผู้ส่งออก) ที่ใช้ฉลาก “อินทรีย์” “เกษตรอินทรีย์” “ออร์แกนิก” “organic” หรือ “organic agriculture” ต้องขอและผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000) หรือที่ มกอช. พิจารณาว่าเท่าเทียมกับ มกษ. 9000 ซึ่งมีอยู่ 3 มาตรฐาน คือ Codex, IFOAM, และ ASEAN โดยหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการรับรองความสามารถโดย มกอช. หรือหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับจากสากล

มีข้อยกเว้นอยู่ 2 กรณี คือ (ก) เกษตรกรผู้ผลิตที่ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และขาย ณ สถานที่ผลิต หรือใกล้เคียง หรือ (ข) ผลผลิตได้รับการรับรองตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม [PGS] แต่ต้องดำเนินการโดยมีระบบควบคุมคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ, ต้องมีผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการรับรอง, และต้องได้รับการยอมรับจาก มกอช.

มกอช. เตรียมจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 2 ครั้ง คือ 10 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ และ 24 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล ก่อนที่จะสรุปความคิดเห็นส่งให้กับกรรมการ

มีหลายหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้ฉลากเกษตรอินทรีย์ เพราะไม่เชื่อว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย อีกทั้งยังจะเพิ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น  อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ “มาตรฐานบังคับเกษตรอินทรีย์: ข้อเท็จจริงและคำถาม

Attachment ขนาด
ร่างกฏระเบียบ “การแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” 2.42 MB