เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ “เครือข่ายสนับสนุนการปรับตัวรับมือโลกร้อน”

โครงการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ดำเนินงานโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มาเป็นระยะเวลา 2 ปี และเกิดโครงการนำร่องการปรับตัวและรับมือโลกร้อนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ แบ่งออกเป็น การปรับตัวภาคการเกษตร การปรับตัวเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร การปรับตัวและรับมือภัยพิบัติ ตลอดจนการปรับตัวของเมือง

ดังนั้น จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้และต้นแบบการปรับตัวในแต่ละพื้นที่ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ทางโครงการสนับสนุนการปรับตัวในฐานะผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องต่างๆ จึง เล็งเห็นว่า การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ เวทีวิชาการ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละโครงการ ที่สำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละชุมชน ได้มีการนำองค์ความรู้ที่แตกต่าง มาแลกเปลี่ยนกันและนำไปปรับใช้หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมที่ทำอยู่ในพื้นที่นั้นๆ  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สาธารณะ