เกาะพะงันประกาศเจตนารมย์พัฒนาเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์
[กรีนเนท] รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ได้เป็นประธานในการประกาศเจตนารมย์ของหน่วยงานต่างๆ บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งในคำประกาศนี้ระบุว่า “…อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งธุรกิจบริการ ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มีสารพิษปนเปื้อน เป็นปัญหาต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคภัยจำนวนมาก และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง …” โดยเครือข่ายบนเกาะพะงันมีนโยบายที่จะ “1. หยุดการใช้สารเคมีทุกชนิด ในกระบวนการเพาะปลูกพืชอาหารและการเลี้ยงสัตว์ 2. ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการที่ปลอดจากสารพิษ 3. ร่วมกันพิทักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ทำลายป่า รักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งไม่สร้างมลภาวะทางอากาศ 4. ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งระดับนานาชาติและภายในประเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ 5. ส่งเสริม พัฒนาภาคธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 6. ร่วมกันดูแล เชิญชวนให้นักท่องเที่ยงและผู้มาเยือน ร่วมกันพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเกาะแห่งเกษตรอินทรีย์”

นอกจากหน่วยงานภาคราชการจากส่วนกลางและท้องถิ่นแล้ว ตัวแทนจากสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศ เจตนารมย์ดังกล่าวได้

หลังจากการประกาศเจตนารมย์แล้ว ทางพาณชิย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นกับเกษตรกรและ หน่วยงานในท้องถิ่น เกี่ยวกับการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยากรจากสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจัดทำแผนงานสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนเกาะ พะงัน โดยจะเริ่มจากการจัดทำแผนงาน (road map) แบบมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน เกษตรกร และหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ