เกาะพะงันทำระบบรับรองแบบ “ชุมชนรับรอง”
ภายใต้โครงการ “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนเกาะพะงันพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบใหม่ ที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต/ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง ซึ่งเป็นระบบที่สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) ได้ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศและองค์กรเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศหลายแห่งพัฒนาขึ้น โดยเรียกว่า “Participatory Guarantee System – PGS”

มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้เลือกนำระบบชุมชนรับรองนี้มาใช้ แทนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบทั่วไป ที่ใช้หน่วยงานอิสระจากภายนอก เพราะเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงันมีแผนที่จะขายผลผลิตออร์แกนิคเฉพาะในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริโภคที่อาศัยอยู่บนเกาะพะงันและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเกาะพะงัน

ในระบบชุมชนรับรองนี้ เกษตรกรในละแวกเดียวกัน (ประมาณ 5 – 7 คน) จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจและรับรองกันเองในกลุ่ม โดยเวียนไปตามฟาร์มของสมาชิกกลุ่ม ทั้งเยี่ยมเยือนและตรวจรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์ไปพร้อมกัน ซึ่งในสมาชิกเกษตรกรอาจแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ เมล็ดพันธุ์ และให้ข้อแนะนำกันเองไปในตัว ไม่ใช่การไปตรวจเพียงเพื่อดูว่า สมาชิกทำตามมาตรฐานหรือไม่  นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสของระบบชุมชนรับรอง จะมีการนำรายงานและผลการตรวจรับรองขึ้นเว็บไซต์ ให้กับผู้สนใจเข้าไปช่วยกันดู (และตรวจสอบ) ได้ด้วย  ยิ่งไปกว่านั้น ทางกลุ่มยังมีระบบที่จะไปสุ่มประเมินกลุ่มย่อยต่างๆ เพื่อตรวจสอบการตรวจรับรองกันเอง รวมทั้งให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของกลุุ่มและสมาชิก  และถ้าผู้บริโภคยังไม่มั่นใจ ก็สามารถแวะเวียนไปดูฟาร์มของเกษตรกรด้วยตัวเอง เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สร้้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฏาคมที่ผ่านมา มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ช่วยจัดทำระบบชุมชนรับรองให้กับกลุ่มเกษตรกรเกาะพะงันเสร็จเรียบร้อย และได้เริ่มทำการตรวจสอบรับรองสมาชิกไปแล้ว 20 ราย และมีเกษตรกรผ่านการรับรอง 17 คน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรอินทรีย์ประมาณ 121 ไร่

เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน