เกษตรอินทรีย์โลก สถานการณ์ยังดีอยู่
ในรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก 2556 (หนังสือ “The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2013“) ได้ระบุถึงการขยายตัวของการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยข้อมูลล่าสุดของปี 2554 แสดงว่า มีเกษตรกรกว่า 1.8 ล้านคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ทั่วลก โดยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ (ที่ได้รับการรับรองแล้ว รวมระยะปรับเปลี่ยนด้วย) 232.5 ล้านไร่ โดย 3 ประเทศแรกที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศที่มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อินเดีย ยูกันดา และเม็กซิโก

ในส่วนของตลาด จากการศึกษาของ Organic Monitor ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยเรื่องตลาดเกษตรอินทรีย์โลก ได้ประเมินตลาดเกษตรอินทรีย์ในปี 2554 ว่า มีมูลค่าราว 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกามีตลาดออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ เยอรมัน และฝรั่งเศส แต่ประเทศที่มีสัดส่วนการซื้อสินค้าออร์แกนิคต่อประชากรสูงสุด คือ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค และลักเซมเบิร์ก

ในเอเชีย มีเกษตรกรกว่า 6 แสนครอบครัวที่ทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีพื้นที่รวมกันกว่า 23.125 ล้านไร่ (10% ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์โลก)  ประเทศจีนมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดในเอเชีย คือ 11.875 ล้านไร่ รองลงมาคือ อินเดีย (6.875 ล้านไร่) คาซัคสถาน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ 7  ส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ในเอเชียก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากความตื่นตัวของผู้บริโภค โดบเฉพาะในประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์