เกษตรอินทรีย์โลก ขยายตัวทั้งการผลิตและการตลาด
ในหนังสือสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก 2557 (หนังสือ “The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2014“) ข้อมูลสถิติที่รวบรวมได้จากทั่วโลกพบว่า ในปี 2555 มีเกษตรกรกว่า 1.9 ล้านครอบครัวที่ทำเกษตรอินทรีย์ใน 164 ประเทศทั่วโลก (เพิ่มขึ้น 1 แสนครอบครัวจากปีก่อนหน้า) โดยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ (ที่ได้รับการรับรองแล้ว รวมระยะปรับเปลี่ยนด้วย) 234.4 ล้านไร่ (เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านไร่) โดย 3 ประเทศแรกที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศที่มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อินเดีย ยูกันดา และเม็กซิโก

ในส่วนของตลาด จากการศึกษาของ Organic Monitor ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยเรื่องตลาดเกษตรอินทรีย์โลก ได้ประเมินตลาดเกษตรอินทรีย์ในปี 2554 ว่า มีมูลค่าราว 63,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 800 ล้านเหรียญสหรัฐจากปีก่อน) โดยสหรัฐอเมริกามีตลาดออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ เยอรมัน และฝรั่งเศส แต่ประเทศที่มีสัดส่วนการซื้อสินค้าออร์แกนิคต่อประชากรสูงสุด คือ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค และลักเซมเบิร์ก

ในเอเชีย มีเกษตรกรกว่า 6 แสนครอบครัวที่ทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีพื้นที่รวมกันกว่า 20 ล้านไร่ (10% ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์โลก)  ประเทศจีนมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดในเอเชีย คือ 11.875 ล้านไร่ รองลงมาคือ อินเดีย (3.125 ล้านไร่) คาซัคสถาน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ 8  ส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ในเอเชียก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากความตื่นตัวของผู้บริโภค