เกษตรอินทรีย์โลกยังคงเติบโต แต่กฎระเบียบนำเข้ายังเป็นอุปสรรคหลัก
ในการสัมมนาเรื่อง Organic Certification Workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Nutracon Asia ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2554 ที่ประเทศฮ่องกง โดย New Hope Natural Media  คุณ Amarjit Sahota ประธาน Organic Monitor ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยเรื่องตลาดเกษตรอินทรีย์โลกได้กล่าวถึงการขยายตัวของเกษตรอินทรีย์ว่า ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตรา 7-8% ต่อปี โดยตลาดในปี 2553 มีมูลค่าราว 59,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มสินค้าออร์แกนิคที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ผักและผลไม้ ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ และเครื่องดื่ม  สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีตลาดออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุด (26,400 ล้านเหรียญ) ตามมาด้วยยุโรป (26,300 ล้านเหรียญ) ส่วนตลาดออร์แกนิคในภูมิภาคเอเชียนั้นมีมูลค่ารวมกันราว 1,100 ล้านเหรียญ โดยประเทศที่มีสัดส่วนการซื้อสินค้าออร์แกนิคต่อประชากรสูงสุด คือ สิงคโปร์ ตามมาด้วยฮ่อง เกาหลี ไต้หวัน และญี่ปุ่น

แต่ปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ การที่กฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้กำหนดขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวได้ช้า เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ยอมรับกฎระเบียบของประเทศอื่น ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องขอการรับรองหลายมาตรฐานไปพร้อมกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าว มีวิทยากรจากหลายหน่วยงานได้บรรยายถึงความสลับซับซ้อนของการยอมรับซึ่งกันและกันของกฎระเบียบและการตรวจสอบรับรอง เช่น คุณ Ong Kung Wai (จาก Grolink) ที่ได้กล่าวถึงปัญหาที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะต้องจัดการ เนื่องจากการต้องขอการรับรองหลายมาตรฐาน หรือคุณ Andre Leu (รองประธาน IFOAM) ที่ได้นำเสนอความพยายามของ IFOAM และหน่วยงานระหว่างประเทศ ที่ผลักดันให้มีการยอมรับกฎระเบียบและมาตรฐานการตรวจสอบรับรองแบบเท่าเทียมกัน แทนที่จะบังคับให้ประเทศอื่นยอมรับมาตรฐานและระบบของตัวเอง  นอกจากนี้ คุณ Matthew Holmes (กรรมการบริหารของ Canada Organic Trade Association) ได้เล่าถึงประสบการณ์ของการเจรจาและข้อตกลงการยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแบบเท่าเทียมกันระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา และกับสหภาพยุโรป ซึ่งแม้ว่า จะมีข้อตกลงกันแล้ว แต่ก็ยังมีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่ยังคงต้องเจรจากันต่อ

นอกจากนี้ มีวิทยากรจากประเทศจีน คือ คุณ Xiao Xingji และ คุณ Lu Zhenhui ที่ได้บรรยายถึงสถานการณ์การผลิต การตลาด และกฎระเบียบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานของประเทศจีน ซึ่งตลาดภายในลาประเทศจีนนั้นได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งทางมีการประเมินภายในกันว่า ตลาดออร์แกนิคในจีนน่าจะมีมูลค่าราว 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ  ส่วนคุณ Jonathan Wong ได้บรรยายถึงตลาดออร์แกนิคในฮ่องกง ซึ่งก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ส่วนคุณวิฑูรย์ ปัญญากุล จากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานนี้ด้วย ได้บรรยายถึงแนวทางในการขยายตลาดส่งออกออร์แกนิค ที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการระบบคุณภาพของการผลิต-แปรรูป และการพัฒนาความร่วมมือกับผู้นำเข้าในการเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ